Algemene voorwaarden By Prestige (By Prestige Media is een extra handelsnaam)

Artikel 1 Definities

1. By Prestige is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verlenen van diensten binnen training, coaching, consultancy rondom lichaamstaal, NLP en persoonlijke vaardigheden.

2. By Prestige beschikt over een extra handelsnaam ‘By Prestige Media’. De dienstverlening hiervan is gericht op mediaproductie en materiaalhuur. By Prestige Media wordt onder By Prestige geschaard en dezelfde voorwaarden zijn op de Diensten die vanuit deze handelsnaam worden uitgevoerd van toepassing.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van By Prestige.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: By Prestige, By Prestige Media en/of Klant.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen By Prestige en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij By Prestige zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van By Prestige en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door By Prestige en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verlenen van diensten binnen training, coaching, consultancy met lichaamstaal, NLP en persoonlijke vaardigheden en geleverde Producten alsmede alle andere door By Prestige ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door By Prestige en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende het produceren van verschillende soorten media, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door By Prestige zelf.

9. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van By Prestige, te raadplegen via www.By Prestige.nl, dan wel de Website van By Prestige Media, te raadplegen via www.By Prestigemedia.nl.

Artikel 2 Identiteit van By Prestige

1. By Prestige is bij de KvK geregistreerd onder nummer 58071687 en draagt btw-identificatienummer NL002328282B57. By Prestige is gevestigd aan Van Collemstraat 38-1 (2024 JZ) te Haarlem.

2. By Prestige is per e-mail te bereiken via info@By Prestige.nl of middels de Website www.By Prestige.nl en telefonisch op 31 6 288 047 65.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van By Prestige en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met By Prestige overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Klant kan contact opnemen met By Prestige via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.

3. By Prestige zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. Daarnaast kan er een vrijblijvende kennismaking worden afgesproken. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.

4. Klant kan tevens bestellingen doen in de Webshop. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

5. Als By Prestige een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. By Prestige kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van By Prestige dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij By Prestige deze schriftelijk bevestigt.

7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door By Prestige.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. By Prestige zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. By Prestige heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat By Prestige niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

3. By Prestige heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Bij het inschakelen van derden zal By Prestige de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant. De kosten zullen door By Prestige worden doorbelast aan Klant, tenzij anders overeengekomen, mits dit schriftelijk bevestigd is door By Prestige.

5. De Overeenkomst kan alleen door By Prestige worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan By Prestige bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan By Prestige aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan By Prestige worden verstrekt.

6. Klant draagt er zorg voor dat By Prestige zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant By Prestige hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. By Prestige dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen By Prestige en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van By Prestige op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen By Prestige en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. By Prestige is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat By Prestige goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits By Prestige Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is By Prestige bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is By Prestige gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

2. Consument heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).

3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Onder het leveren van Diensten valt ook de verhuur van materiaal.

4. Voor Consument geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval By Prestige de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan By Prestige en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.

5. Voorts geldt dat Consument het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Consument, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.

6. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Consument, of een door Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:

a. Het Product heeft ontvangen;

b. Het laatste Product heeft ontvangen indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;

c. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of

d. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.

7. Indien Consument binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal By Prestige het gehele door Consument betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.

8. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Consument kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Consument is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Consument een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

9. Consument is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Consument zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Consument het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Consument besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt By Prestige dit dan ook na te laten.

10. Consument is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.

11. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

12. By Prestige is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan By Prestige kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.

13. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan By Prestige om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt By Prestige onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW voor Zakelijke klanten, inclusief BTW voor Consumenten, tenzij anders vermeld.

2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. By Prestige zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.

3. By Prestige heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.

5. De factuur dient binnen veertien (14) dagen door Klant te zijn voldaan.

6. Voor bestellingen binnen Nederland en België vraagt By Prestige 6,95 euro verzendkosten. Indien de bestelling meer dan 50 euro artikelen bedraagt zal By Prestige geen verzendkosten in rekening brengen. In het geval bij een order hoge verzendkosten komen kijken zal By Prestige in overleg treden met de Klant over de verdeling van deze kosten.

7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan By Prestige mede te delen.

8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9. Indien By Prestige besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Levering

1. Op het moment dat de bestelling door By Prestige is ontvangen, stuurt By Prestige de Producten en/of levert By Prestige de diensten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk. De levertermijn van By Prestige is in beginsel vijf (5) tot zeven (7) dagen, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien By Prestige de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. By Prestige is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.

3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door By Prestige of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending en/of levering van diensten plaats vanuit Haarlem.

5. By Prestige bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. By Prestige kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.

6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens By Prestige het recht om:

i. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;

ii. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits By Prestige hieraan redelijkerwijs kan voldoen;

iii. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;

iv. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of

v. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.

8. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van By Prestige niet gevergd kan worden, dan wel indien By Prestige tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.

9. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is By Prestige gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Zakelijke Klant

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.

2. Ofschoon By Prestige zich zal inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, is By Prestige niet aansprakelijk voor het advies wat gegeven wordt in de trainingen. Dit advies wordt immers gegeven naar eigen waarden en interpretatie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3. Met betrekking tot de aangeboden digitale trainingen: ofschoon steeds getracht zal worden de Klant direct toegang te geven tot de Diensten, is By Prestige nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn door tijdelijke storingen of technische fouten. De training wordt immers aangeboden via de website van een derde partij. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is By Prestige enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. By Prestige heeft wel een inspanningsverplichting om, in samenwerking met de derde partij, naar een passende oplossing te zoeken bij een langdurige storing.

4. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. By Prestige is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

5. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is By Prestige nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is By Prestige enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

6. By Prestige is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van By Prestige, verleent Klant de bevoegdheid aan By Prestige om, als een door By Prestige ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.

7. Ten aanzien van de verleende Diensten van By Prestige geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. By Prestige kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.

8. By Prestige is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.

9. By Prestige is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

10. By Prestige is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

11. By Prestige is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

12. Klant vrijwaart By Prestige voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

13. Indien By Prestige aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van By Prestige met betrekking tot haar Diensten.

14. De aansprakelijkheid van By Prestige is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien By Prestige niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

15. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van By Prestige.

16. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Consument

1. By Prestige is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

2. Ofschoon By Prestige zich zal inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, is By Prestige niet aansprakelijk voor het advies wat gegeven wordt in de trainingen. Dit advies wordt immers gegeven naar eigen waarden en interpretatie en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

3. Met betrekking tot de aangeboden digitale trainingen: ofschoon steeds getracht zal worden de Klant direct toegang te geven tot de Diensten, is By Prestige nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn door tijdelijke storingen of technische fouten. De training wordt immers aangeboden via de website van een derde partij. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is By Prestige enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. By Prestige heeft wel een inspanningsverplichting om, in samenwerking met de derde partij, naar een passende oplossing te zoeken bij een langdurige storing.

4. By Prestige is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.

5. Klant vrijwaart By Prestige voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

6. Indien By Prestige aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van By Prestige met betrekking tot haar Diensten.

7. De aansprakelijkheid van By Prestige is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien By Prestige niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van By Prestige, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van By Prestige zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van By Prestige, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal By Prestige overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die By Prestige heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

1. By Prestige sluit aan bij de wettelijke garantie voor de door haar geleverde Producten met betrekking tot materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat By Prestige de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij By Prestige te worden gemeld.

2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

4. Indien By Prestige herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van By Prestige.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. By Prestige kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. By Prestige behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan By Prestige van gegevens. Klant zal By Prestige vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 18 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@By Prestige.nl of telefonisch te melden via +31 6 288 047 65 De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door By Prestige in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 19 Wijzigingsbeding

1. By Prestige behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. By Prestige zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.

3. Klant die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat By Prestige Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen By Prestige en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen By Prestige en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.

3. Alle geschillen die tussen By Prestige en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, arrondissement Noord-Holland.